Toen zei Elisa: Hoor het woord van de HEERE. Zo zegt de HEERE: Morgen omstreeks deze tijd zal in de poort van Samaria een maat meelbloem verkocht worden voor een zilveren sikkel, en twee maten gerst voor een sikkel. Maar een officier, op wiens hand de koning leunde, antwoordde de man Gods en zei: Zie, al maakt de HEERE sluizen in de hemel – hoe zou dit kunnen gebeuren? Maar hij zei: Zie, u zult het met uw ogen zien, maar er niet van eten. ”
‭‭2 Koningen ‭7:1-2‬ ‭HSV

De reden van de uitspraak van de officier is omdat hij de uitdaging van de natie groter maakte dan Gods Woord. De duivel maakt altijd gebruik van onze omstandigheden om onze zienswijze van God te veranderen. Elisa’s profetie kwam opdat het volk zich kon verbinden met Gods Almacht en Zijn bovennatuurlijkheid. Het kwam ook om hen een nieuw beeld te geven van hun omstandigheden. Want wat u nooit kunt ontvangen wat u niet kan zien. Velen hebben God gelimiteerd vanwege hun onvermogen om te zien wat God ziet.

Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de beloften niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet, en zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren.[Gen. 23:4; Ps. 39:12.]” Hebreeën‬ ‭11:13‬ ‭HSV

De enige reden waarom de heiligen van oudsher de beloften ontvingen is omdat zij van een afstand de beloften als een feit zagen en het omarmden als werkelijkheid.

Ik geloof sterk dat het ongeloof de enige reden was waarom ze de officier diskwalificeert om deel te nemen aan de oogst van zijn volk.

Geloof enkel vandaag, weiger te twijfelen want alle dingen zijn mogelijk bij diegene die gelooft.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U voor de bovennatuurlijke voorziening in Jezus’Naam. Amen.