Scroll Top

“Waarom moet God ALTIJD mij hebben? Het lijkt wel of Hij het op mij heeft gemunt! Ik kan ook niks goed doen…” Bent u ook eens op het punt gekomen dat u als persoon flink onder de loep wordt genomen door De Heilige Geest?

Jullie zijn vergeten dat God jullie als zonen en dochters toespreekt en aanmoedigt. Hij heeft gezegd: “Mijn zoon, doe er iets mee als de Heer je opvoedt en je bestraft. Verlies er niet de moed door. Want Hij doet dat omdat Hij van je houdt en omdat je zijn kind bent geworden.” God behandelt jullie dus als zijn kinderen. En elk kind wordt toch door zijn vader opgevoed en bestraft? Als je niet [ door Hem ] opgevoed en bestraft wordt, ben je kennelijk niet zíjn kind, maar het kind van iemand anders. Bovendien: we hebben óók gehoorzaamd aan de opvoeding van onze aardse vaders. En we hadden respect voor hen. Dan moeten we toch nog veel méér gehoorzamen aan de opvoeding van de Vader van onze geest? Want dan zullen we leven. Want onze aardse vaders hebben ons een aantal jaren zo goed mogelijk opgevoed. Maar onze hemelse Vader weet wat wérkelijk goed voor ons is. Hij voedt ons op met de bedoeling dat we net zo volmaakt zullen worden als Hij. Als Hij ons bestraft, is dat op het moment zelf niet fijn, maar pijnlijk. Maar uiteindelijk levert het iets goeds op. Want als we aan de opvoeding van onze Vader gehoorzaam zijn, zal Hij blij met ons zijn. Wees dus flink en pak jezelf aan. Leef zoals God het wil. Dan zal je geloof niet zwakker worden, maar juist sterker. Net zoals zwakke benen die goed gebruikt worden, sterker worden.” Hebreeën 12:5‭-‬13 BB
Vaak heb ik gesprekken met Christenen die het moeilijk vinden dat God ze aanspreekt op hun karakter of dat De Heilige Geest als een chirurg bezig is in hun ziel om te genezen van hun verleden. Ik bemoedig hen altijd dat de kerk (het Huis van God) net is als een kliniek. Elke keer als u gaat dan ondergaat u de beste behandeling door Gods Woord.
… evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet. Efeziërs 5:25‭-‬27 NBG51
Het Woord van God hoort u te reinigen oftewel u schoon te wassen! Halleluja! En niet soms maar elke dag!
Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd.” 2 Korinthiërs 4:16 NBG51
Dus mocht het zijn dat u in Gods wasmachine zitten en het lijkt wel of alles eruit wordt geschud? Prijs de Heer! God is met u bezig! Elke dag worden wij bevrijd. Want bevrijding is een proces. Veel Christenen denken dat bevrijding alleen het uitdrijven van demonen is maar integendeel! God wilt u bevrijden naar geest, ziel en lichaam: Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat (3 Johannes 1:2 NBG51).
Het kan heel goed zijn dat als u door God wordt gecorrigeerd door Zijn Woord dat u een associatie heeft met straf of afwijzing. Dit is voor een ieder anders aangezien het afhankelijk is hoe u bent gevormd door uw verleden. God wilt u daarvan juist bevrijden! U bent namelijk geen slaaf meer van uw verleden! U bent bevrijd uit de wereld maar het is juist die wereldse mentaliteit die eruit moet in uw gedachten en emoties.
Want het woord van God is vol leven en kracht. En het is scherper dan het scherpste zwaard. Het dringt zó diep in ons door, dat het ziel en geest van elkaar kan scheiden. Het laat ons zien wat er in ons is, al zit het nóg zo diep verborgen. Het brengt onze diepst verborgen gedachten en plannen aan het licht. Niemand kan zich voor God verbergen. Alles wat we zijn en doen, is zichtbaar voor God. En we zullen tegenover Hem verantwoordelijk zijn voor alles wat we hebben gedaan.” Hebreeën  4:12‭-‬13 BB
We zijn zelf verantwoordelijk of we De Heilige Geest toestaan ons te veranderen om meer op God te lijken. Als u de tuchtiging van God ontloopt of niet ondergaat dan bent u niet Zijn kind. U weigert namelijk te veranderen en te identificeren met Hem. Onthoudt in alles waar u doorheen gaat dat God alleen degene tuchtigt die Hij liefheeft! God houdt teveel van u om u zó te laten… God is geen boeman maar Hij is liefde!