En Jezus stond stil en zei dat men hem roepen moest. Toen riepen ze de blinde en zeiden tegen hem: Heb goede moed, sta op, Hij roept u. En hij wierp zijn bovenkleed af, stond op en kwam bij Jezus.” Markus 10:49-50 HSV

We kunnen duidelijk zien in onze tekst dat alhoewel deze man blind was hij toch reageerde op de roep van de Heer. Hij weigerde op te geven vanwege zijn omstandigheden. De Bijbel zegt:” Hij wierp zijn bovenkleed af waarmee hij zich identificeerde met zijn huidige situatie om te ontvangen wat de Heer voor hem heeft. Eén van de redenen waarom veel mensen geen ommekeer in hun leven ervaren, is omdat ze zich vasthouden aan hun problemen en hun problemen als een front voor hen hebben gezet boven wat God Woord zegt. Ze hebben hun vertrouwen in Gods Woord afgeworpen vanwege hun omstandigheden.

Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt. Want u hebt volharding nodig, opdat u, na het volbrengen van de wil van God, de vervulling van de belofte zult verkrijgen.” Hebreeën 10:35-36 HSV

God Almachtig wil dat we als Bartolomeus doen en het gewicht dat ons tegenhoudt weg te werpen zodat we kunnen ontvangen wat God voor ons heeft.

Met God is niets onmogelijk. Geloof enkel.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest mijn vertrouwen in Uw Woord niet weg te werpen, maar mijn omstandigheden weg te werpen zodat ik de beloften in Uw Woord mag ontvangen in Jezus Christus machtige Naam. Amen.