Scroll Top

Hierna gebeurde het dat de Moabieten en de Ammonieten, en met hen een deel van de Meünieten, ten strijde trokken tegen Josafat. Toen kwam men Josafat de boodschap brengen: Er komt een grote troepenmacht op u af van de overkant van de zee, uit Syrië, en zie, zij zijn bij Hazezon-Thamar. (Dat is Engedi.) Josafat werd bevreesd en zette er zijn zinnen  op om de HEERE te zoeken. Hij riep een vasten uit in heel Juda. En Juda werd bijeengeroepen om bij de HEERE hulp te zoeken. Zij kwamen zelfs uit alle steden van Juda om de HEERE te raadplegen.” 2 Kronieken 20:1-4 HSV

God Almacht is altijd op zoek naar een hart die zijn woord, gebed en vasten najaagt in alle dingen. Zo iemand zal altijd weten wat te doen ten tijde van beproeving.

Koning Josafat zocht de Heere in de beproevingstijden en God keerde zijn situatie om. God zoekt naar een mogelijkheid om Zijn glorie te manifesteren in ons leven, als we ons hart maar naar Hem keren en Zijn gunst zoeken. Op het eind strijdde God voor Josafat en schonk hem zijn verzoek.

Het is niet aan u in deze oorlog te strijden. Stel uzelf op, blijf staan en zie het heil van de HEERE dat met u is, Juda en Jeruzalem. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Trek morgen tegen hen op, want de HEERE zal met u zijn. Toen boog Josafat zich met het gezicht ter aarde, en heel Juda en de inwoners van Jeruzalem vielen voor het aangezicht van de HEERE neer en bogen zich neer voor de HEERE. Juist op de tijd dat zij met gejuich en lofzang begonnen, legde de HEERE hinderlagen tegen de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seïrgebergte die op Juda waren afgekomen, en zij werden verslagen. ” 2 Kronieken 20:17-18,22 HSV

Dit is niet te tijd om te huilen of bedroefd te zijn. We moeten God in Zijn woord zoeken aangaande Zijn beloften voor ons leven in combinatie met bidden en vasten en God in Zijn soevereiniteit zal altijd welwillend om onze situatie om te keren.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest en keer mijn omstandigheden om terwijl ik U zoek in Jezus Christus machtige Naam. Amen.