Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht; wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld; wij worden vervolgd, maar niet verlaten; neergeworpen, maar niet te gronde gericht. Wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt.” 2 Corinthiërs 4:8-10 HSV

Wanneer we door moeilijkheden in het leven heengaan is het meestal het doel van de vijand om ons op een plaats van wanhoop en verflauwing in ons hart te brengen zodat we opgeven.

Maar God Almachtig wil dat we begrijpen dat in alles waar we doorheen gaan Hij hetgeen de duivel tegen ons probeert te doen gebruikt om Zijn plan en doel voor ons leven te manifesteren. Dit plan en doel is het opstandingsleven va n Jezus Christus in onze lichamen.      

Dat betekent dat in alles waar we doorheen gaan in ons leven, we niet alleen zijn in ons binnenste wezen alhoewel we ons van buiten alleen voelen . God is met ons om Zijn best in ons leven uit te werken.

De sleutel in beproevingen en vervolgingen is om toe te wijden aan de Heilige Geest in ons door het Woord te bestuderen en gemeenschap te hebben in gebed en ook te weten dat Gods kracht in ons, ons gelijkvormig maakt aan het beeld van Zijn Zoon Jezus.

Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg.”2 Corinthiërs 4-17 HSV

Gods glorie wordt uitgewerkt in ons en door ons in alle testen, beproevingen en vervolgingen die op ons pad komen. Dus we zijn niet bewogen. God wil dat we stand houden en ons hart en verstand op Jezus vastzetten door de kracht van de Heilige Geest in ons en ook vasthouden aan de belijdenis van ons geloof in Christus. Ik verzeker u in Jezus Christus machtige Naam: de duivel zal van u wegvluchten.

Wees nuchter en waakzaam;  want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders  in de wereld opgelegd wordt .” 1 Petrus 5:8-9 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om te volharden en in alles waar ik door heen ga te overwinnen in Jezus Christus machtige Naam. Amen.