De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus,” 2 Korinthe 10:4-5 HSV

In werkelijkheid zijn we niet van het vlees, waardoor we niet beheerst worden door oude vleselijke manieren of denkwijze met zijn begeertes, noch zijn we onder de heerschappij van satan om door hem beheerst te worden, maar we zijn onder de heerschappij van Jezus Christus, beheerst door Hem door de kracht van de Heilige Geest in ons. 

En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend, in het lichaam van Zijn vlees, door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor Zich te plaatsen,” Kolossenzen 1:21-22 HSV

Satan wil altijd dat we vleselijk denken als we hem zijn gang laten gaan. Daarom is het onze taak om onze plaats te nemen door de leugens van de duivel te weigeren en hem te weerstaan zodat hij van ons wegvlucht. Satan probeert altijd te overtreden, maar hij heeft geen recht om dat te doen in Jezus Christus machtige Naam. 

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik weiger om ondoordacht te handelen door waarneming van satans leugens, maar ik weersta zijn leugens in mijn denken en ik neem het gevangen door de kracht van de Heilige Geest in Jezus Christus machtige Naam. Amen.