De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus,” 2 Korinthe 10:4-5 HSV

De meeste mensen proberen de problemen in hun leven vleselijk op te lossen. Dat wil zeggen zij zetten hun agenda op de eerste plaats en God vervolgens op de tweede. Ze proberen eerst hun eigen methodes bij het afrekenen met situaties en op het moment dat dit niet werkt, dan kiezen ze ervoor om God te proberen. We moeten weten dat we te maken hebben met satan die al langer dan 2000 jaar voor ons bestond. Dus door het proberen om vanuit ons eigen vermogen af te rekenen met dingen vanuit ons eigen kunnen of vlees of gevoel, positioneren we ons alleen maar voor een nederlaag. We hoeven niet toe te staan dat dingen uit de hand lopen eer we het overgeven aan God Almachtig.

opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest. Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de Geest is leven en vrede. Immers, het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.” Romeinen 8:4-8 HSV

Dus een vleselijk verstand kan God nooit behagen en wil zich ook nooit aan Hem overgeven. Daarom gebied de Bijbel ons om onszelf te wapenen met de gehele wapenrusting van God, hetgeen de denkwijze van Christus is.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest mijzelf dagelijks uit te rusten met uw wapenrusting in Jezus Christus machtige Naam. Amen.