Scroll Top

En aan hen werden tongen van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op een ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.” Handelingen 2:3-4 HSV

Meestal worden we door onze ziel beheerst of beïnvloedt in plaats van door onze geest. Vooral ten tijden van beproeving of wanneer we beslissingen moeten nemen. Soms zijn mensen zo gehaast in het maken van beslissingen, dat ze uiteindelijk de verkeerde beslissingen nemen. 

De waarheid is dat echt geloof in God Almachtig nooit gehaast is, ongeacht hoe we ons voelen of waarmee we geconfronteerd worden in het leven.

Daarom, zo zegt de HEERE: Zie, Ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen, die vast gegrondvest is. Wie gelooft, zal zich niet weghaasten.” Jesaja 28:16 HSV

Welnu, de reden voor al die gehaaste of emotionele beslissingen is omdat we meestal niet werkelijk kunnen onderscheiden wat zich in de geest, ziel en het lichaam afspeelt. Dus meestal, omdat we het verschil niet weten, handelen we vanuit ons ziel of beheerst door onze gevoelens. En soms veronderstellen we zelfs dat het de leiding van de Heilige God is of zeggen we dat God Almachtig het heeft gezegd.

De Bijbel zegt: God is Geest. De Bijbel zegt niet dat God een gevoel, een ziel of emotie is. We kennen de gedachten van God door onze geest.

God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.” Johannes 4:24 HSV

Daarom, elke keer dat we bidden in de geest met behulp van de Heilige Geest, helpt de Heilige Geest ons om onderscheid te maken tussen wat zich in onze geest, ziel en lichaam afspeelt. Omdat we handelen naar Gods Woord en Hij (de Heilige Geest) ons helpt dat we niet beheerst worden door ons ziel of lichaam, maar beheerst worden door de geest.

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.” Hebreeën 4:12 HSV

Onze geest neemt de leiding over onze ziel en lichaam als we in de geest bidden met de hulp van de Heilige Geest en helpt ons om geestelijk waakzaam te blijven en de juiste beslissingen te nemen. Dit zorgt ervoor dat we niet vanuit onze ziel handelen en vleselijke beslissingen nemen, hetgeen verdriet brengt in ons leven en ons leven bitter in plaats van zoet maakt.

Want als ik in een andere taal bid, bidt mijn geest, maar mijn verstand blijft zonder vrucht.” 1 Korinthe 14:14 HSV

Bidden in de geest is één van de manieren hoe we onderscheiden wat er in onze geest, ziel en lichaam afspeelt. Dus het bidden in de geest zal ons helpen om de juiste beslissingen te nemen voor ons voordeel in dit leven en hetgene dat nog komt.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door uw Heilige Geest geen emotionele beslissingen te nemen terwijl ik het bidden in de geest in de praktijk breng in Jezus Christus machtige naam. Amen.

Comments (1)

[…] Praying in the Spirit Helps us… Vandaag Het bidden in de geest helpt… Vandaag […]

Comments are closed.