En naar Sion zal een Verlosser komen voor wie zich in Jakob van overtreding bekeren, spreekt de HEERE.” Jesaja 59:20 HSV

Die Verlosser in deze tekst is onze Heere Jezus Christus. Alleen Hij kan elke goddeloosheid in ons midden, familie, stad, en natie doen omkeren. Want Hij heeft de prijs hiervoor betaald met Zijn Bloed. En de Bijbel zegt: “Diegene die Zijn Naam zal aanroepen zal niet beschaamd worden.”

En zo zal heel Israël zalig worden,  zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.[Jes 59:20,21]” Romeinen 11:26

Ga vandaag in gebed en smeekbede waarin u de Naam van de Heer aanroept voor verlossing voor uw geliefden, familie, vrienden, stad en natie.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U voor de verlossing van elke goddeloosheid in onze stad in Jezus’Naam. Amen.