Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.” Efeziërs 3:20-21 HSV

God Zelf wil dat we altijd de overwinning ervaren. Sterker nog, we zijn geboren om altijd in overwinning te wandelen. Daarom gaf God ons de Heilige Geest zodat het wandelen in overwinning een leefstijl zou zijn. Maar een leven van overwinning is een leven dat weet hoe zij de kracht van overwinning in hem of haar activeert.

Gebed is een van de manieren hoe dit wordt bereikt. In gebed beantwoord God niet alleen waarnaar u vraagt, maar zal Hij meer doen dan wat u heeft gevraagd overeenkomst aan de openbaring van de kracht in ons. Daarom besteedde Apostel Paulus het merendeel van zijn tijd in gebed zodat zijn bekeerlingen een openbaring kregen van de inwonende kracht in ons. (Efeziërs 3:14-19)

In gebed verandert de Heilige Geest in ons niet alleen naar het beeld van Christus, maar openbaart hij ons ook de gedachten van Christus zodat we in overwinning kunnen wandelen door de kracht van God die in ons is.

Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.” Efeziërs 3:14-19 HSV

Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.” 2 Korinthiërs 3:18 HSV

En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld,  maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn.” 1 Korinthiërs 2:12 HSV

Spendeer vandaag tijd in gebed en zet de bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest in ons vrij terwijl u bidt in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U meer dan overvloedig boven alles wat ik U heb gevraagd of aan denk in gebed doet terwijl de Geest van God mij helpt in Jezus’Naam. Amen.