Scroll Top

En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus;  wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.” Romeinen 8:17 HSV

Voor het Evangelie lijden is onderdeel van het pakket van de wandel in overwinning. Nu we kunnen door tijden van beproeving gaan, maar dat doet het feit dat Christus is opgestaan niet teniet. Sterker nog, het is door deze tijden van beproeving dat we de opstandingskracht van Christ aan het werk in ons leven ervaren.

Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren.  Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen.” 2 Timotheüs 2:12 HSV

God heeft ons het vermogen gegeven om te volharden in beproevingen en te overwinnen. Daarom moet we ons niet terugtrekken. De duivel gebruikt onze omstandigheden om ons in een geestelijk verzwakte positie te plaatsen, maar God gebruikt het om Zijn Naam te verheerlijken door ons de reeds in Christus behaalde overwinning te laten ervaren.

Daarom vermaant het Boek Hebreeën ons om het oog gericht te houden op Jezus, niet op onze omstandigheden.

terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op Hem Die zo’n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen.” Hebreeën 12:2-3 HSV

Focus u vandaag op de overwinning door uw oog te richten op Jezus. Word niet afgeleid, blijf gefocust door voortdurend gebed in de Heilige Geest.

Onthoud, we proberen niet te overwinnen, we zijn overwinnaars in Christus Jezus.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat mij overwinning in Christus een garantie is. Ik word niet bewogen door wat ik voel, zie of door de omstandigheden die mij omringen, ik word bewogen door Gods Woord. Uw Woord zegt dat U mij zult helpen, ondersteunen en mij nooit zult loslaten. Dank U Heer dat U mij altijd helpt en ondersteunt en ik ben niet bang voor wat een mens mij aan kan doen in Jezus’Naam. Amen.