Scroll Top

Overigens hoeft er onder u geen arme te zijn, want de HEERE zal u overvloedig zegenen in het land dat de HEERE, uw God, u als erfelijk bezit geeft om dat in bezit te nemen, als u tenminste de stem van de HEERE, uw God, nauwgezet gehoorzaamt, door al deze geboden die ik u heden gebied, nauwlettend in acht te nemen.” Deuteronomium 15:4-5 HSV

Dit is Gods Woord aan de kinderen van Israël toen ze Egypte verlieten onder het oude testament. God zei dat er geen arme onder u zou zijn. God identificeerde Zichzelf niet met armoede toen Hij hen haalde uit Egypte, wat een soort van de wereld is. God haalde hen uit de vloek in de zegen.

Hij leidde hen uit met zilver en goud, onder hun stammen was niemand die struikelde.” Psalmen 105:37 HSV

We hebben een veel beter verbond gevestigd op betere beloften.

Nu heeft Hij echter een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen, zoals Hij ook van een beter verbond Middelaar is: een verbond dat in betere beloften is vastgelegd.” Hebreeën 8:6 HSV

En in dit verbond ontvangen we de zegen, niet de vloek.

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, [Deut. 21:23.] opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.” Galaten 3:13-14 HSV

We zijn, als zaad van Abraham in Christus, gezegend met de getrouwe Abraham.

Of u het nu leuk vindt of niet, armoede is een vloek. Daarom, toen God de kinderen van Israël uit Egypte (de wereld) haalde, kwamen ze eruit met een gigantische rijkdom.

Zolang u getrouw bent geweest in het financieren van het Evangelie, is het verbond van voorspoed voor u. Weiger genoegen te nemen met iets minder dan Gods beloften en vecht terug. Satan is diegene die probeert te zorgen dat u twijfelt aan Gods beloften voor voorspoed. Hij gebruikt uw omstandigheden om u te bevechten te putten uit Gods voorziening voor uw leven. Een voorbeeld van een van deze beloften is:

Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven, want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden.” Lukas 6:38 HSV

Bent u een gever? Maak dan aanspraak op deze belofte. Schop de duivel eruit. Aan u is alle macht gegeven over de kracht van satan. Onderwerp u aan Gods belofte en bied weerstand tegen de duivel door God te blijven gehoorzamen. U zult de manifestatie zien. Als er iets verzekerd is dan is het wel Gods Woord.

God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou. Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen? Zou Híj spreken en het niet gestand doen?” Numeri 23:19 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U voor uw zegeningen van rijkdom. Ik weiger toe te staan dat mijn omstandigheden mij dicteren, maar deze dag belijd ik dat U mijn Herder bent en mij zal aan niets goeds ontbreken. Dank U Heer voor de overlopende maat in mijn leven in Jezus’Naam. Amen.