Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd.” Mattheüs 6:9 HSV

Gebed start met God alle glorie te geven vanwege Zijn Naam. God wil nooit dat we tot Hem komen met een angstige geest. Hij wil dat we vrijmoedig en verheugd tot Hem komen, wetende dat Hij God is ongeacht hoe we ons voelen of de moeilijkheden die zich in ons leven afspelen.

Ga Zijn poorten binnen met een lofoffer, Zijn voorhoven met een lofzang; loof Hem, prijs Zijn Naam.” Psalmen 100:4 HSV

Doe vandaag de geest van zwaarmoedigheid uit door God all glorie vanwege Zijn Naam te geven.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik geef u alle eer en glorie in Jezus Christus machtige Naam. Amen.