Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.” Johannes 14:26 HSV

Meestal vinden we het moeilijk om Gods Woord of dingen die de Here God Almachtig tot ons heeft gesproken te onthouden. Het menselijk geheugen kan Gods Woord snel vergeten, maar onthoudt makkelijk de onvruchtbare dingen van het leven. Dit vanwege het feit dat satan, de aanklager van de broeders, altijd ervoor zorgt dat ons verstand blijft hangen in onze fouten of problemen.

De Heilige Geest heeft een vitale rol in ons leven wanneer we in de Geest bidden met de hulp van de Heilige Geest. Hij helpt ons Gods rhema Woord te herinneren om stand te houden tegen de listige verleidingen van satan. Hij, de Heilige Geest, herinnert u ook aan uw persoonlijke afspraken, als u Hem (de Heilige Geest) erbij betrekt op het moment dat u ze maakt.

In Handelingen 11 vertelde apostel Petrus bijvoorbeeld wat er met de heidenen was gebeurd en zei ook: “Hij herinnerde zich het woord van de Heere Jezus Christus toen de Heilige Geest viel op de heidenen.”

En toen ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, evenals op ons in het begin. En ik herinnerde mij het woord van de Heere, hoe Hij zei: Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden.” Handelingen 11:15-16 HSV

Deze gebeurtenis vond plaats na het bidden in de Geest met de hulp van de Heilige Geest. (Lees a.u.b. Handelingen 10).

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik dank U dat U mij de Heilige Geest geeft om mij te helpen Gods gesproken Woord voor mij te onthouden terwijl ik bid in de Heilige Geest met de hulp van de Heilige Geest in Jezus Zijn machtige Naam. Amen.