Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.” 1 Johannes 4:18 HSV

Als wij zeggen dat wij God Almachtig liefhebben, hoeven wij nergens voor te vrezen, ongeacht de uitdagingen waar we doorheen gaan in ons leven. De liefde van God zorgt ervoor dat u wordt beschermd en voorziet ook in uw noden.

Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?” Romans 8:32 HSV

Als God Almachtig kon toelaten dat Zijn Enige Zoon Jezus Christus onze Heer, zo ver voor ons ging om voor ons te sterven zodat wij mogen leven en het leven in overvloed hebben. Dan is er niets dat er nu misschien in ons leven gebeurt wat Hem (God Almachtig) tegenhoudt ons er niet van te bevrijden of uit te halen. Er is geen reden tot paniek of vrees want de liefde van God heeft de kracht en het vermogen om ons te behouden en bevrijden van al het kwaad.

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? (Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen.) Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.” Romeinen 8:35-39 HSV

De vraag is: Hebben wij Hem op dezelfde manier lief als Hij ons liefheeft en voor ons stierf? Zo ja, dan is er geen ruimte om angstig te zijn, want de liefde die wij voor Hem hebben zal ons altijd voor ons zorgen in de Naam van Jezus Christus.

En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vinden.” Mattheüs 10:38-39 HSV

Ware liefde in God is niet angstig, want het vindt haar leven in Jezus Christus onzer Heer.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik weiger om angstig te zijn vanwege mijn uitdagingen. Ik verklaar dat ik mijn leven in U vind, dus ik vrees niet want ik weet dat Uw liefde voor mij en de liefde die ik voor U heb, altijd voor mij zal zorgen in Jezus Christus machtige Naam. Amen.