De liefde is geduldig, de liefde is vriendelijk, de liefde is niet jaloers. Zij doet niet gewichtig en is niet trots,” 1 Corinthiers 13:4 HTB

Onze tekst zegt dat de liefde geduldig is. Dit betekent dat echte liefde elkaar verdraagt.

Verdraag en vergeef elkaar als iemand iets tegen u heeft. Volg hierin het voorbeeld van Christus, die u zonder meer vergeven heeft.” Kolossenzen 3:13 HTB

Verdragende elkander en vergevende de een den ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo.” Kolossenzen 3:13 SVV

Het woord verdragen/lankmoedigheid betekent: de kwaliteit van iemand die geduldig is en kan omgaan met een moelijk persoon zonder boos te worden. Dat is wat de Bijbel bedoelt met geduldig zijn. Barmhartig zijn naar mensen door hun fouten te gedogen 

Sommigen denken dat Hij treuzelt, maar dat is niet zo. Hij wacht alleen met het vervullen van zijn belofte, omdat Hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen. 2 Petrus 3:9 HTB

Niemand kan de fouten van een ander gedogen zonder naar Jezus Christus onze Heer te opkijken. Hoe Hij dagelijks met ons omgaat op de momenten dat wij moeilijk doen of fouten maken. God Almachtig wil dat we elkaar verdragen, net zoals God omwille van Jezus Christus die ook geduldig is met ons.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, Ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest geduldig te zijn in de omgang met mensen, net zoals U (God) geduldig bent in de omgang met mij in Jezus Christus machtige Naam. Amen.