Scroll Top

Vandaag is het afgelopen met passiviteit in de Naam van Jezus! Het is de hoogste tijd dat je je issues gaat confronteren! Waarom zou je de boel de boel laten? Hoe kan je je kop in het zand steken en doen alsof er niks aan de hand is? Het moet nou eens een keer afgelopen zijn! We zijn niet aan het vasten om een nieuw hongerdieet uit te vinden! Je bent geen slachtoffer van situaties of het verleden (ook al voelt het wel misschien zo). De Bijbel zegt dat we in ALLES meer dan overwinnaars zijn door Hem, die ons heeft liefgehad (Romeinen 8:37). Kom op het punt dat je het zat bent en stappen gaat ondernemen! Pas als je het echt gehad hebt, kan je open staan voor verandering en er iets aan doen!

Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis. En Hij heeft ons overgeplaatst in het Koninkrijk van zijn Zoon, van wie Hij heel veel houdt.” Colossenzen 1:13 BB
Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn (Romeinen 8:1 NBG51) Want dan leef je op de manier die de Geest wil, en niet meer op de manier die je ‘ik’ wil (Romeinen 8:1 BB). Je bent losgemaakt uit de wurgende greep van de zonde en bevrijd uit de macht van de dood (Romeinen 8:2 HTB). Je geestelijke positie is dus duidelijk veranderd nu dat je in Christus bent, gedraag je daar dan ook naar!
Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.” Matteüs 11:12 NBG51
Je dient een agressieve houding te hebben als het gaat om de dingen van God! Je moet weten dat we in een geestelijke oorlogsvoering zijn met de duivel. En geef de duivel geen voet (Efeziërs 4:27)! Als je wordt aangevallen dan is dat niet de tijd om na te denken of met je gevoelens bezig te zijn wat je er wel niet van vindt! NEEHEEEEE! Je moet actie ondernemen: Ga in de aanval en bestraf satan in de Naam van Jezus!!! Wees waakzaam en agressief aan je poort! Je bent namelijk zelf verantwoordelijk voor wat je binnenlaat en toestaat in je eigen leven!
Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen.” Lucas 10:19 NBG51
God heeft jou de macht gegeven! Met andere woorden: de autoriteit over de duivel is aan jou gedelegeerd in Jezus Naam. Maar wat doe je ermee? God gaat satan niet voor jou bestraffen! Dat moet je zelf doen! God gaat namelijk niet iets doen wat Hij al gedaan heeft! Dus sta op en gebruik je door God gegeven autoriteit in de Naam van Jezus! Wees geen sufferd! Hallloooooo, ben je wel wakker vandaag? Kom uit je sluimer en doe iets aan je leven! Verklaar de oorlog aan ALLES wat jou bevecht om Gods roeping op je leven te vervullen! Aanvallen!!!