Als er één ding is dat we als Christenen moeten leren is volharden. Volharden doe je door aanhoudend te blijven bidden (Lucas 18:1-7) en je vast te bijten in Het Woord van God en niet los te laten totdat je manifestatie ervan ziet! Het is zo jammer om te zien dat vele van ons juist opgeven op hun moment van doorbraak!

Elisa zeide tot hem: Haal boog en pijlen. En toen hij voor hem boog en pijlen gehaald had, zeide hij tot de koning van Israël: Leg uw hand aan de boog. En hij legde er zijn hand aan. Toen legde Elisa zijn handen op die van de koning. Daarna beval hij: Open het venster naar het oosten. En toen hij het geopend had, zeide Elisa: Schiet. En hij schoot. Toen zeide hij: Een pijl der overwinning van de Here , ja, een pijl der overwinning op Aram. Gij zult Aram bij Afek tot vernietiging toe verslaan. Daarna zeide hij: Neem de pijlen. Toen hij ze genomen had, zeide hij tot de koning van Israël: Sla op de grond. Hij sloeg driemaal en hield toen op. En de man Gods werd toornig op hem en zeide: Gij hadt vijf- of zesmaal moeten slaan, dan hadt gij Aram verslagen tot vernietiging toe. Maar nu zult gij Aram driemaal verslaan.” 2 Koningen 13:15‭-‬19 NBG51

De pijl en boog veranderde van iets natuurlijks naar iets bovennatuurlijk nadat de profeet Elisa zijn handen erop had gelegd. De pijl werd nu een pijl van overwinning! HALLELUJAAA!

Geprezen zij de Here, mijn rots, die mijn handen oefent ten strijde, mijn vingers tot de krijg.” Psalmen 144:1 NBG51
God bekrachtigt ons om de strijd aan te gaan. Hij geeft daarbij specifieke instructies. Mensen zitten vol plannen. Maar uiteindelijk zegt de Heer wat je moet doen. Overleg alles wat je doet met de Heer. Dan zullen al je plannen slagen (Spreuken 16:1‭, ‬3 BB).
De man van God gaf een instructie, namelijk dat de koning met de pijl op de grond moest slaan. De koning sloeg slechts drie keer en hield er helaas mee op! Het resultaat was minimaal want de koning had de instructie met zijn verstand geïnterpreteerd. Vertrouw met heel je hart op de Here en verwacht het niet van je eigen verstand (Spreuken 3:5 HTB)
Waarom kon de koning niet aan de profeet vragen of hij de instructie wel goed had begrepen? Je hebt niet want je vraagt niet. Deze geestelijke oorlogsvoering waarin we zitten, is alleen voor geweldenaars die ernaar grijpen (Mattheüs 11:12)! Met andere woorden: passieve mensen krijgen niks! Of je nou kampt met trots, arrogantie, schaamte of wat dan ook… door je zo te gedragen zal je geen maximaal resultaat behalen.
 zo is mijn woord ook. Ik stuur het uit en het levert altijd vrucht op. Het doet alles wat Ik wil en bereikt datgene waarvoor Ik het wegstuur.” Jesaja 55:11 HTB
Als er geen resultaat is dan ligt het dus niet aan Gods Woord maar aan de manier hoe wij Gods Woord in praktijk brengen. Het is de hoogste tijd dat we dingen doen op Gods manier!