HET PROFETISCH WOORD:

De palmboom
Het is de enige boom die moeilijk uit te roeien is en sterk is! “Ik zie palmbladeren, ik zie groene bladeren…”

“De [compromisloze] rechtvaardigen zullen bloeien als de palmboom [langlevend, statig, rechtopstaand, nuttig en vruchtbaar]; zij zullen groeien als een ceder in Libanon [majestueus, stabiel, duurzaam en onvergankelijk].” Psalm 92:12 AMPC (letterlijk vertaald)

U bent op een plek gekomen die u niet kunt uitroeien! U kunt alleen maar vooruit gaan!

Palmbladeren werden op de grond gezet als er koningen kwamen.

Er is absolute overwinning! God geeft ons de overwinning!

Palmbomen zijn sterk !!!

Als er water op de grond wordt gemorst. Ik zie dat God Zijn volk (bronnen van leven) water geeft, wat dood was, leeft nu!

Ik verbeeld me niet dat ik er al ben, of dat ik al volmaakt ben. Maar ik doe erg mijn best om die volmaaktheid te grijpen. Want dat is het doel waarvoor ík ben gegrepen door Jezus Christus.’
‭‭Filippenzen‬ ‭3:12‬ ‭BB‬‬

HET WOORD:
De hemelse visie
Wat u niet ziet, kunt u ook niet ontvangen!

Instructie: vergeef snel!

Sla uw ogen op, kijk om u heen en zie: zij allen zijn bijeengekomen, zij komen naar u toe. Uw zonen zullen van verre komen en uw dochters zullen op de heup gedragen worden.” Jesaja‬ ‭60:4‬ ‭HSV‬‬

“Zien” betekent: staren, een visie hebben.
Er gebeurt niets zonder een visie!

Jezus zei tegen hen: Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van Hem Die Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng. Zegt u niet: Nog vier maanden, en dan komt de oogst? Zie, Ik zeg u: Sla uw ogen op en kijk naar de velden, want zij zijn al wit om te oogsten.” Johannes‬ ‭4:34-35‬ ‭HSV‬‬

Stop met uitstelgedrag of met ‘als’ ergens in te zetten!

Als er geen visie is, raakt een volk losgeslagen, maar welzalig is hij die zich houdt aan de wet.” Spreuken‬ ‭29:18‬ ‭HSV‬‬

De reden waarom veel gelovigen koud worden, is omdat ze de visie van Christus verliezen! Waar geen visie is, komen de mensen om!
Het is verkeerd voor een gelovige om te gaan bidden en niets te horen of te zien. Gebed is tweerichtingsverkeer: u praat en God praat. We moeten rennen met de woorden die we ontvangen van de Heer!

“Hef uw ogen op” en “zie”.
Vraag: Hoe kunt u zien? Alles wat God u in Zijn Woord zegt, is geestelijk, het is nog niet in het natuurlijke gemanifesteerd. Daarom zei Jezus: “Zeg niet …” Veel gelovigen werken met hun natuurlijke zintuigen. Jezus zei: “Kijk naar de velden, want ze zijn wit …” Stop met zitten en ga handelen! Ren achter de visie aan!!!

Toen antwoordde de HEERE mij en zei: Schrijf het visioen op, grif het duidelijk in tafelen, zodat het in het snel voorbijlopen te lezen is.” Habakuk‬ ‭2:2‬ ‭HSV‬‬

U moet schrijven en aantekeningen maken!
Mensen zien wat u doet en ze zullen volgen. U kunt alleen gezegend worden als u geobsedeerd bent door de hemelse visie! De hemelse visie zal u de dingen brengen die u nodig heeft!
Maak deel uit van de visie door eraan deel te nemen. Dus als ze oproepen tot evangelisatie of geven, doe dan mee!
Scheid uzelf niet af, zeg niet dat het niet uw ding is, want dan maakt u geen deel uit van de visie.

Hoe zie je in het natuurlijke?
Bijvoorbeeld met Elijah & Elisha
“Als je me ziet gaan…, ontvang je het dubbele deel (lees het hele verhaal in 2 Koningen 2: 1-13)! Toen hij zag dat Elia werd meegenomen, viel er een mantel. De mantel was natuurlijk, maar het natuurlijke veroorzaakte de manifestatie van het geestelijke! Als we naar het Woord handelen, zal de manifestatie van de Geest daarop volgen!

Dat woord “Visie” betekent ook: De Profeet (Autoriteit). “God zal niets doen tenzij Hij het openbaart aan Zijn profeten … (Amos 3: 7)” Waarom? Omdat Hij Zijn volk Zijn visie wil geven!

Mediteer op Psalm 92:12
“De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, hij zal opgroeien als een ceder op de Libanon.”