En nu, broeders, ik draag u op aan God en aan het Woord van Zijn genade, aan Hem Die bij machte is om u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Handelingen 20:32 HSV 

Paulus sprak tot de mensen voor wie de HEERE Jezus Christus hem gebruikte om een impact te maken op hun leven. Apostel Paulus stond op het punt hen te verlaten en zijn opdracht te vervolgen. 

Misschien valt het u op dat apostel Paulus hen aan niemand opdroeg, behalve aan God en Zijn Woord. Hij hield hij het niet bij, maar hij ging verder door te zeggen dat het Woord datgene is dat mensen opbouwt en helpt om hun erfdeel te ontvangen in Jezus Christus onze Heer. Dus zonder God en Zijn Woord, zal al datgene dat u opbouwt instorten. Wanneer u toestaat dat Gods Woord u opbouwt, dan zult u alle tijden van beproevingen in dit leven doorstaan. 

Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in en zijn val was groot.” Mattheus 7:24-27 HSV 

Leer toe te staan dat Gods Woord u opbouwt door hetgene Het zegt in de praktijk te brengen in Jezus Christus machtige naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij mijzelf op te bouwen in Uw Woord door ernaar te handelen in Jezus Christus machtige naam.