Job kreeg de meest verschrikkelijke berichten te horen in zijn leven en ondanks alles had hij nog steeds de houding om De Here te loven en te prijzen. De Bijbel zegt ons:

Toen stond Job op, scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd; daarop wierp hij zich ter aarde, boog zich neer en zeide: Naakt ben ik uit de schoot mijner moeder gekomen, naakt zal ik daarheen wederkeren. De Here heeft gegeven, de Here heeft genomen, de naam des Heren zij geloofd. In dit alles zondigde Job niet en schreef Gode niets ongerijmds toe.” Job 1:20-22 NBG51

Job zat vol met wanhoop, pijn en verdriet echter toch had hij alsnog de houding om God te aanbidden! Wat komt er eigenlijk uit uw mond ten midden van nood situaties? Bent u iemand die God de schuld geeft en Hem of uw eigen leven vervloekt? Of legt u de schuld bij anderen neer en vervloekt u hen?

Wee hem die met zijn Formeerder twist, een scherf onder aarden scherven. Zal ook het leem tot zijn vormer zeggen: Wat maakt gij? of uw werk: Hij heeft geen handen? Wee hem die tot zijn vader zegt: Wat verwekt gij? En tot de vrouw: Waarom hebt gij barensweeën? Zo zegt de Here , de Heilige Israëls, en zijn Formeerder: Vraagt Mij naar de toekomstige dingen, vertrouwt Mij mijn zonen en het werk mijner handen toe. Jesaja 45:9-11 NBG51

Op het moment dat wij het niet meer begrijpen, wilt God het maar al te graag overnemen. Wanneer u het zelf kunt bedenken en uitwerken dan is het toch geen wonder? Prijs God voor het wonder dat gaat plaats vinden in uw leven! We dienen nog steeds Jezus Christus! Dè wonderwerkende God Die was, is en voor altijd Dezelfde blijft (Hebreeën 13:8)! Hallelujaaaaaa!