Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt: Hij zal de Levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver. Dan zullen zij de HEERE een graanoffer brengen in gerechtigheid. Dan zal het graanoffer van Juda en Jeruzalem voor de HEERE aangenaam zijn, zoals in de dagen van oude tijden af, zoals in vroegere jaren. Ik zal naar u toe komen voor het oordeel. Ik zal een snelle getuige zijn tegen de tovenaars, tegen de overspelers, tegen hen die valse eden afleggen en tegen hen die het loon van een dagloner met geweld inhouden, die het recht van weduwe, wees en vreemdeling ombuigen, en Mij niet vrezen, zegt de HEERE van de legermachten.” Maleachi 3:3-5 HSV

Deze bovenstaande profetie spreekt over Jezus Christus onze Heer, ons reinigend vuur. Hij is onze zuiveraar. Dit was precies wat werd ervaren door de 120 mensen in de bovenkamer.

Johannes de Doper zei dat Jezus gedoopt zal worden met de Heilige Geest en met vuur.

Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard Hem Zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.” Mattheüs 3:11 HSV

Toen de 120 in tongen aan het spreken waren, had het niet alleen een impact op de mensen, het reinigde en zuiverde hen ook voor Gods plan en doel voor hun leven.

En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.” Handelingen 2:3-4 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U mij reinigt en zuivert wanneer ik blijf bidden in de Geest in Jezus Christus machtige naam. Amen.