Scroll Top

Want Ú doet mijn lamp schijnen, HEERE; mijn God doet mijn duisternis opklaren.” Psalmen 18:29 HSV

Meestal zijn we niet verlicht. Daarom gedragen we ons op de manier zoals we doen.

Het woord opklaren betekent ook verlicht zijn, dit houdt in het hebben van een geestelijk of intellectueel inzicht van iets. Het betekent ook to intruct, kennisgeven en licht te schijnen op iets of geestelijke openbaringen over iets te ontvangen.

We kunnen niet werkelijk wandelen in Gods geloof zonder verlicht te zijn door God Almachtig in Jezus Christus machtige Naam.

De reden dat veel wedergeboren Christenen in het leven verslagen zijn is door gebrek aan verlichting. Deze verlichting komt vanuit Gods Woord en vaak wordt wat we lezen in Gods Woord heel duidelijk als we bidden in de Heilige Geest.

Eén van de taken van de Heilige Geest is kennis te geven.

De huichelaar richt zijn naaste met zijn mond te gronde, maar door kennis worden de rechtvaardigen gered.” Spreuken 11:9 HSV

Daarom bad apostel Paulus een gebed om de ogen van ons verstand te verlichten.

Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem, namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen,” Efeziërs 1:17-18 HSV

Dus zonder dat God ons verlicht kunnen we Gods Woord niet praktisch toepassen op onze dagelijkse situaties. De Bijbel zegt:” geloof zonder werken is dood”

Welnu, wanneer we bidden in de Heilige Geest, verlicht de Heilige Geest onze duisternis, om ons te helpen in Gods openbaring voor ons leven te wandelen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U vandaag mijn duisternis verlicht terwijl ik bid in de Geest met de hulp van de Heilige Geest in Jezus Christus machtige Naam, Amen.