Scroll Top

Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken. En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus.” Handelingen 4:17-18 HSV

Om echt te kunnen begrijpen wat er gebeurde voorafgaand aan de bedreigingen, leest u alstublieft Handelingen 3 en 4 in zijn geheel. In Handelingen hoofdstuk 3:6 gebruikte God Almachtig apostel Petrus om een blinde man bij de Schone Poort in Jezus’ Naam te genezen. Na dit opmerkelijke wonder, werden ze gedreigd om niet langer meer in die Naam te prediken of het te gebruiken. Met andere woorden, ze werden geïntimideerd. 

En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei: Kijk ons aan! En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: in de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen! En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op, en onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. En met een sprong stond hij overeind en liep rond, en hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. En al het volk zag hem lopen en God loven. En zij wisten dat hij degene was die voor een liefdegave bij de Schone Poort van de tempel gezeten had; en zij werden vervuld met verbazing en ontsteltenis over wat er met hem gebeurd was.” Handelingen 3:4-10 HSV

Dus na dit wonder, kwam er intimidatie. Ze waren bang en vervuld met angst. En ze gingen naar een gezelschap van gelovigen en begonnen te bidden in de geest met de hulp van de Heilige Geest en vroegen God Almachtig om de Naam van Zijn Heilig Kind te eren door tekenen en wonderen.

Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken, doordat U Uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de Naam van Uw heilig Kind Jezus. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeenwaren, bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid.” Handelingen 4:29-31 HSV

Ze ontvingen de vrijmoedigheid om met dezelfde duivel af te rekenen voor wie ze bang waren en om door te gaan met het vernietigen van zijn (satans) werk en om zijn (satans) koninkrijk te leeghalen en vele mensen naar het Koninkrijk van God Almachtig te brengen.

Wanneer we een gevoel van intimidatie of angst om ons heen hebben, wil God dat we, ongeacht de omstandigheden, bidden in de geest met de hulp van de Heilige Geest. Intimidatie of angst is net als een virus dat u jarenlang gebonden kan houden en zich kan verspreiden naar anderen door slechts één persoon als er niet mee afgerekend wordt.

Confronteer vandaag elke angst of intimidatie in uw leven door te bidden in de geest met de hulp van de Heilige Geest in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Geef mij vandaag de vrijmoedigheid om elke angst of satanische intimidatie in mijn leven te confronteren terwijl ik in de geest bid met de hulp van de Heilige Geest. Dank U Abba dat u mij de overwinning over elke intimidatie geeft in Jezus Christus machtige Naam. Amen.