Scroll Top

Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.” Psalmen 37:4 HSV

Meestal willen we dat de verlangens en verzoekingen van ons hart worden vervuld, maar verlangen niet naar, of scheppen we geen vreugde in, Gods aanwezigheid. Eén van de redenen hiervoor is dat ons verstand en vlees gemakkelijk aangetrokken worden door wereldse affecties, veroorzaakt doordat het niet getraind wordt in hetgene van God Almachtig.

Daarom bidden we in de geest, zodat de Heilige Geest ons kan helpen ons op een plaats te brengen waar onze vreugde rust op God en ook manifestaties van de verlangens van ons hart brengt. Het is onze geest die vreugde schept in God Almachtig, niet ons ziel en lichaam.

Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God.” Romeinen 7:22 HSV

Dus het is onze verantwoordelijkheid te leren om onze geest, ziel en lichaam te trainen in de dingen van God, zodat ze alle drie overeenstemmen om vreugde te scheppen in God Almachtig. En één van de manieren hoe we dit doen is door te bidden in de geest. 

En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus.” 1 Thessalonicenzen 5:23 HSV

Apostel Paulus bad dit gebed door behulp van de Heilige Geest om ons te laten weten dat God Almachtig alle drie (geest, ziel en lichaam) met elkaar overeenstemmen. Zodat de geheime verzoekingen van ons hart toegekend kunnen worden.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest mijn geest, ziel en lichaam met elkaar vreugde in u te schapen, juist wanneer ik bid in de geest in Jezus Christus machtige naam. Amen.