En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.” Handelingen 2:3-4 SV

De verdeelde tongen, als van vuur, kwamen om hen te polijsten. Voorafgaand drukten deze mannen zichzelf op een saaie manier uit. Zij hadden een gave, maar hun gave stond op de sluimerstand. Maar op het moment dat zij de doop in de Heilige Geest ontvingen en in tongentaal begonnen te spreken, glansden zij in elk aspect van hun leven.

Het woord polijsten betekent “al wrijvend iets weer glad maken of doen glanzen.” De Heilige Geest veranderde alles aan hen, door hen op en in te wrijven met Zichzelf, daarmee hen en hun gave aan het polijsten.

Dat is één van de zegeningen die zij ontvingen door vervuld te zijn met de Heilige Geest en te bidden in de Geest met de hulp van de Heilige Geest in Jezus Christus machtige Naam.

Deze mannen werden gelouterd en gezuiverd door de Heilige Geest om offers van gerechtigheid aan God Almachtig te offeren, in Jezus’ Naam.

Maar wie zal de dag van Zijn komst verdragen? Wie zal bij Zijn verschijning standhouden? Want Hij is als vuur van een edelsmid, en als zeep van de blekers. Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt: Hij zal de Levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver. Dan zullen zij de HEERE een graanoffer brengen in gerechtigheid.” Maleachi 3:2-3 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U mij polijst wanneer ik in de Geest bid in Jezus Christus machtige Naam, Amen.