Scroll Top

En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.” Handelingen 2:3-4 SV

De verdeelde tongen, als van vuur, kwamen om hen op te poetsen. Hiervoor drukten deze mannen zichzelf op een saaie manier uit. Zij hadden een gave maar hun gave stond op de sluimerstand. Maar op het moment dat zij de doop in de Heilige Geest ontvingen en in tongentaal spraken, glansden zij op elk vlak van hun leven.

Het woord oppoetsen betekent “al wrijvend iets weer glad maken of doen glanzen.”

De Heilige Geest veranderde alles aan hen, door hen op en in te wrijven met Zichzelf. Dus door henzelf en hun gave op te poetsen.

Dat is één van de zegeningen die zij ontvingen door vervuld te zijn met de Heilige Geest en bidden in de geest met de hulp van de Heilige Geest in Jezus Christus machtige Naam.

Deze mannen werden gelouterd en gezuiverd door de Heilige Geest om offers van gerechtigheid aan God Almachtig te offeren, in Jezus’ Naam.

Maar wie kan in leven blijven wanneer Hij verschijnt? Wie kan Zijn komst verdragen? Want Hij is als een gloeiend vuur, dat de kostbaarste metalen loutert en Hij reinigt als iets dat de vuilste kleren kan bleken!  Als de zilversmelter zal Hij zitten en van dichtbij toekijken hoe het schuim verbrandt. Hij zal de Levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver, zodat zij hun werk voor de HERE zullen doen met een rein hart.” Maleachi 3:2-3 HTB

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U mij oppoetst als ik in de geest bid, in Jezus Christus machtige Naam, Amen.

Comments (1)

[…] Bid in de Geest en ervaar dat u… Vandaag Pray In The Spirit and… Vandaag […]

Comments are closed.