Scroll Top

Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen.” Efeziërs 4:29 HSV

God Almachtig wil niet dat we vuile taal of beledigende woorden gebruiken naar elkaar toe, ongeacht hetgeen ons is misdaan. Dit omdat de woorden die we spreken niet alleen een invloed heeft op diegene tot wie gesproken is, maar het heeft ook invloed op uw gehele wezen als persoon, zijnde de geest, ziel en lichaam. Dus elke keer dat u mensen zegent die u iets misdaan hebben, zegent u uzelf.

Want de Bijbel zegt: u oogst wat u zaait.   

Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten.” Galaten 6:7 HSV

Het is tijd dat we kiezen wat we in de toekomst willen oogsten op basis van hoe we onze tong nu gebruiken in Jezus Christus machtige Naam.

Daarom zegt onze Here Jezus Christus:

Maar ik zeg u: Heb uw vijanden lief, zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen; zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is, want Hij laat Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.” Mattheüs 5:44-45 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij mijn mond met een muilkorf te bewaren, zolang de goddeloze tegenover mij staan in Jezus Christus machtige naam. Amen.