En ik ben bevreesd weggegaan en heb uw talent verborgen in de aarde; zie, hier hebt u het uwe.” Mattheus 25:25 HSV

God Almachtig heeft een ieder van ons een talent om Zijn grote opdracht uit te voeren. Hij heeft ons deze gave gegeven zodat we vrucht kunnen dragen in hetgeen dat we doen. Dus als we weigeren te doen wat Hij van ons verwacht, maken we onszelf onnuttig en niet klaar voor Zijn gebruik.

Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft.” Johannes 16:16 HSV

Een van de doelstellingen van Gods gave in ons is het prediken van het Evangelie. U hoeft niet te prediken als de apostelen uit het boek van Handelingen, maar een ieder wordt op een bepaald moment geroepen om te prediken. Het Evangelie van Jezus Christus kan de hele wereld niet bereiken, als het alleen maar toegewezen is aan de vijfvoudige bediening.

Toen de vroege kerk geboren was, spreidde het Evangelie zich overal uit omdat de voor Jezus Christus gewonnen discipelen zich naar het buitenland verspreidde om te prediken.

En Saulus stemde in met zijn dood. En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was; en zij werden allen verspreid over de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen.” Handelingen 8:1 HSV

Dus ze gaven wat zij hadden, namelijk: het Evangelie van Jezus Christus. Iedereen van ons kan dat doen. Laat angst of schaamte u niet tegenhouden. Als u dat namelijk toch doet, dan gedraagt u zich als een onnutte dienaar. Hij werd uiteindelijk in de hel geworpen omdat hij niet Gods wil deed of zijn gave gebruikte om iemand ermee te zegenen.

En werp de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.” Johannes 25:30 HSV

U bent vrijgezet in Jezus Christus machtige naam om te prediken.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, Ik dank U voor Uw Woord. Ik bind de geest van angst en schaamte. En zet vrijmoedigheid en gezond verstand vrij in Jezus Christus machtige naam. Ik zelf mijzelf vandaag vrij om het Evangelie te prediken. In Jesus’ Naam, Amen.