En nadat zij hun veel slagen toegediend hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de cipier hen zorgvuldig te bewaken. En toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hen in de binnenste kerker en zette hij hun voeten vast in het blok. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen. En er vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden; en onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los.” Handelingen 16:23-26 HSV

Paulus en Silas werden in de gevangenis geplaatst voor het verkondigen van het Evangelie. Ze waren in Gods volmaakte wil en toch kwamen er vervolgingen tot hen.

De Bijbel zegt:” zij baden en zongen lofzangen voor de Heer.” Welnu, het antwoord kwam niet toen zij baden, maar het manifesteerde toen ze lofzangen voor de Heer begonnen te zingen.

De rechtvaardige heeft veel ellende, maar uit dat alles redt de HEERE hem.” Psalmen 34:20 HSV

Welnu, onze bevrijding van het kwaad komt alleen van God Almachtig tot Wie gebeden moet worden in combinatie met het lofprijzen en aanbidden als Iemand Die bovennatuurlijke vermogens heeft en als Opperwezen. Terwijl we tijd investeren om God Almachtig te loven en aanbidden zoals Paulus en Silas.

Lofzang en aanbidding brengt het bovennatuurlijke vermogen van God Almachtig in het zichtbare ter manifestatie.

Het is tijd dat we tijd nemen in lofzang en aanbidding aan de Heer zoals de Heilige Geest Paulus en Silas hielp te doen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest U op juiste wijze te loven en aanbidden voor het beantwoorden van mijn gebeden en voor Wie u bent in Jezus Christus machtige Naam. Amen.