wierpen de vierentwintig ouderlingen zich neer voor Hem Die op de troon zat, aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen neer vóór de troon en zeiden: U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen.” Openbaring 4:10-11 HSV

Als de ouderlingen in de hemel zich voor God Almachtig konden uitstrekken, hem alle eer en glorie gaven en Hem erkenden als Opperwezen bovn alle machten, tronen en heerschappijen, hoe zit het dan met ons hier op aarde? Lofprijs een aanbidden is het overgeven aan God Almachtig Wie alleen waardig is om aanbeden te worden.  

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. U verdient alle glorie aan alle lof want U alleen bent waardig voor alle eer in Jezus Christus machtige Naam. Amen.