Scroll Top

Ziet dan, hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. Den tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn.Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat, welke de wil des Heeren zij.En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest; Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en psalmende den Heere in uw hart; ” Efeziërs 5:17-19 SV

Gods wil voor ons is dat we vervuld zijn met de Heilige Geest. Wanneer u niet vervuld bent met de Heilige Geest zult u gegarandeerd vervuld zijn met uw moeilijkheden en zult u uw problemen uiteindelijk grootmaken.

Daarom wordt ons verteld om het vervuld zijn met de Heilige Geest uit te oefenen door een melodie te maken in ons hart naar de Heer.

Lofprijs en aanbidding is gezond voor uw geest, het vrede brengt aan uw verstand en het uw lichaam verkwikt.

Gaat uw gang en maak een melodie in uw hart naar de Heer.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik loof en aanbid U voor Wie U bent in Jezus Christus machtige Naam. Amen.