Scroll Top

Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.” Psalmen 43:5 HSV

We leven in een tijd waar veel christenen gekwetst in de kerk zitten, niet wetende wat te doen of wie te vertrouwen. Want voor hen is het een zwakte om toe te geven dat ze gekwetst of ontmoedigd zijn. Velen zijn teleurgesteld of gekwetst in zichzelf of naar mensen toe vanwege de fouten die ze hebben gemaakt, of vanwege de omstandigheden waarmee ze geconfronteerd worden in het leven, of ze zijn teleurgesteld in God Almachtig omdat ze door deze periode heen moeten gaan.

Satan heeft hun ogen verblind door te focussen op hun moeilijkheden, daardoor heeft hij hen geestelijk verzwakt of geestelijk geïmmobiliseerd om voorwaarts te gaan. Velen bezwijken in hun hart en zijn uitgeput door hun omstandigheden en vinden zichzelf daarom in een gekwetste toestand. God heeft ons niet geroepen om onze moeilijkheden zelf op te lossen, maar Hij wil dat we Hem vertrouwen met onze problemen, ze aan Hem overgeven en Hem erop vertrouwen dat Hij het voor ons oplost.

Velen vandaag hebben te maken met depressie. Feitelijk worden wij als gelovigen in Christus alleen overweldigd door de geest van depressie gebaseerd op hoe we reageren op de omstandigheden waarmee we geconfronteerd worden in het leven.   

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. [AMP ref Jer 3:23] Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw Bewaarder zal niet sluimeren. [AMP ref: I Sam. 2:9; Ps. 127:1; Spr. 3:23, 26; Jes. 27:3.]” Psalmen 121:1-3 HSV

God verwacht van ons dat we naar Hem opkijken en Hem vertrouwen dat Hij ons geneest en herstelt wanneer we gekwetst of ontmoedigd zijn. God Almachtig is gewillig om de harten te genezen van pijn en teleurstellingen.

Hij geneest de gebrokenen van hart, Hij verbindt hen in hun leed. [AMP ref Ps. 34:18, Jes. 57:15, 61:1, Lukas 4:18]” Psalmen 147:3 HSV

Als u enkel kunt toegeven dat u pijn heeft voor God Almachtig en het belijd voor God Almachtig, zal Hij u genezen en een volledig herstel brengen in uw leven.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik verklaar dat de geest van depressie geen kracht heeft over mijn leven. Ik bind de geest van depressie en bestraf de tegenstander tegen mijn leven in Jezus Christus machtige Naam. Amen.