Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.” Psalmen 43:5 HSV

We kunnen niet langer toestaan dat de geest van depressie ervoor zorgt dat we in een gekwetste staat blijven. Het is tijd dat we opstaan en de oorzaak van onze pijnlijke toestand identificeren: de tegenstand en de geest te adresseren voor wat het is.

Vele kinderen van God zijn verblind door deze geest en het zorgt er ook voor dat ze slecht kunnen beoordelen omdat ze gekwetst zijn. Velen vallen terug en willen geen kerkbijeenkomst bijwonen omdat ze gewond zijn van iets dat in het verleden in de kerk of in hun leven heeft plaatsgevonden. Dus de tegenstand gebruikt hun gekwetste gesteldheid om hen te verhinderen het Evangelie van Jezus Christus te bevorderen door hen in het verleden of hun omstandigheden te laten verblijven.

Welnu de geest van depressie regeert alleen over diegene die het toestaan. Wij als kinderen van God moesten altijd onthouden dat het niet gaat om wat u is overkomen of wat u verkeerd deed of wat iemand u heeft aangedaan, of uw omstandigheden die u depressief maken of om in een gekwetste staat te zijn, maar het gaat erom hoe u reageert op de verschillende omstandigheden waarin u zich begeeft wat u depressief maakt.

De Bijbel zegt “biedt weerstand aan de duivel in geloof.”

Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt.” 1 Petrus 5:8-9 HSV

Het is tijd om terug te vechten en te weigeren om in een passieve staat te zijn in Jezus Christus machtige Naam. Amen.

Vecht terug!

En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en geweldenaars grijpen het.” Mattheüs 11:12 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik zet mijzelf vrij van de geest van depressie die zoveel pijn en kwelling in mijn leven heeft veroorzaakt. Ik bind en bestraf de geest van depressie in mijn gehele wezen in Jezus Christus machtige Naam. Amen.