Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.” Filippenzen 4:6-8 HSV

We moeten leren om onszelf de vragen te stellen: Geeft het glorie of eer aan God Almachtig wanneer we ons zo vasthouden aan onze pijnlijke omstandigheden? De duivel maakt misbruik van ons en plaats ons in een geestelijk verzwakte en verslagen positie, wanneer we ons vasthouden aan onze pijnlijke omstandigheden en weigeren om het los te laten.

Want met dit doel heb ik ook geschreven: dat ik uw beproefdheid te weten zou komen, of u in alles gehoorzaam bent. Degene wie u nu iets vergeeft, die vergeef ik ook; want ook ik heb, als ik al iets te vergeven heb, het hem vergeven omwille van u, voor het aangezicht van Christus, opdat de satan op ons geen voordeel zou behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend.” 2 Korinthe 2:9-11 HSV

Wanneer we weigeren om diegene te vergeven en weigeren om het los te laten, betekent het dat we een leven van verslagenheid leven en maakt satan misbruik van ons en gebruikt hij onze situatie om ons te kwellen.

Wanneer we allen weten dat het geen glorie geeft aan God Almachtig om in de pijnlijke omstandigheid te blijven, dan is het tijd dat we loslaten en toestaan om ons te genezen en te herstellen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik weiger dat mijn vijand misbruik van mij maakt. Ik laat mijn pijn los en kies ervoor om te vergeven in Jezus Christus machtige Naam. Amen.