Scroll Top

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.” Filippenzen 4:6-8 HSV

Bij alles waar we in het leven doorheen gaan, vooral op het gebied van pijn, wil God Almachtig dat we het onder Zijn microscoop bekijken. We dienen te leren dat het natuurlijke menselijk licht dingen analyseert op basis van de natuurlijke zienswijze. Maar Gods Licht (Gods Woord), die geestelijk en niet vleselijk is, ziet dingen op de manier zoals God ze ziet. De vraag is: Door welk licht heen ziet u uw situatie? Ziet u uw pijn door Gods licht heen of door het natuurlijke menselijke licht?

Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. [Jes 49:6] ” Johannes 1:9 HSV

Daarom zegt de Bijbel: “Al wat waar is.” De waarheid waarover de Bijbel spreekt is Jezus Christus. Hij is het Woord van God en het Woord van God is waar. Leef niet in een leugen door te handelen naar uw waarheid, gebaseerd op uw gevoelens of uw pijn. Leef in het licht van Gods Woord die de kracht en het vermogen heeft om herstel en genezing te brengen aan onze gekwetste ziel. Dat is het ware licht voor ons leven.

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.” Johannes 3:16-17 HSV

Daarom, als Gods Woord er is om ons te leren wat waar is, dan moeten we leren om het te zien als ons licht en de oplossing voor onze pijnlijke situatie. We dienen het nooit te vervangen met iets anders.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om mijn omstandigheden altijd door Uw licht te zien in Jezus Christus machtige Naam. Amen.