Scroll Top

Coming against the spirit of immorality in church

It is actually reported [everywhere] that there is sexual immorality among you, a kind of immorality that is condemned even among the [unbelieving] Gentiles: that someone has [an intimate relationship with] his father’s wife. And you are proud and arrogant! You should have mourned in shame so that the man who has done this [disgraceful] thing would be removed from your fellowship! For I, though absent [from you] in body but present in spirit, have already passed judgment on him who has committed this [act], as if I were present. In the name of our Lord Jesus, when you are assembled, and I am with you in spirit, with the power of our Lord Jesus, you are to hand over this man to Satan for the destruction of his body, so that his spirit may be saved in the day of the Lord Jesus.” 1 Corinthians 5:1‭-‬5 AMP

Tegen de geest van hoererij opkomen in de kerk

Men hoort algemeen dat er hoererij onder u voorkomt, en wel zo’n vorm van hoererij waarvan zelfs onder de heidenen geen sprake is, namelijk dat iemand de vrouw van zijn vader heeft. En u doet zich zo gewichtig voor. Kunt u niet beter treuren, om dan hem die deze daad begaan heeft, uit uw midden weg te doen? Ik heb, hoewel afwezig met het lichaam, maar aanwezig met de geest, namelijk reeds besloten – alsof ik aanwezig was – om hem die dat zo gedaan heeft, in de Naam van onze Heere Jezus Christus, als u en mijn geest bijeengekomen zijn, in de kracht van onze Heere Jezus Christus, over te geven aan de satan, tot verderf van het vlees, opdat de geest behouden zal worden op de dag van de Heere Jezus.” 1 Korinthe 5:1-5 HSV